HlavnĂ­ strĂĄnka Slogan
?eština (?eská republika)English (United Kingdom)
Chyba
  • XML Parsing Error at 1:101. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:108. Error 9: Invalid character

Personální agentura s zam??ením na personální leasing: brigádníci, do?asné p?id?lení, zam?stnávání cizinc? od personální agentury Europa Recruitment

Navštivte nov? otev?ený pracovní portál Aulinks!

Pro uchaze?e o zam?stnání registrace na portálu Workmarket nabízí spoustu p?íležitostí. Získáte možnost vyplnit dotazník pro uchaze?e o zam?stnání a vložit sv?j životopis do elektronické databáze uchaze??, k níž budou mít p?ístup personální agentury a zam?stnavatele. Na portálu Aulinks jsou soust?ed?ny denn? aktualizované pracovní nabídky.

?íst více >>

Dovolte abychom se Vám p?edstavili,

Jsme mezinárodní personální agentura se zam??ením na personální leasing, spolehliv? a flexibiln? zajistíme Vám agenturní zam?stnance, brigádníky pro výrobní, logistické spole?nosti a sektor služby dle zvoleních Vámi podmínek. Agenturní zam?stnávání cizinc?, ?lenských stát? Evropské unie, a zam?stnanci z Ukrajiny, pracovitý brigádníci je hlavní specializací naší personální agentury.

Nabídka služeb personální agentury

  • Personální leasing ( do?asné p?id?lení zam?stnanc?, temporary help - agenturní zam?stnanci, brigádníci, pro výrobní a logistické spole?nosti );
  • Outsourcing ( realizace díl?ích celk? na základ? smlouvy o dílo );
  • Recruitment ( vyhledávání a výb?r zam?stnanc? do Vašeho kmenového stavu ).

Dle Vašich požadavk? k Vám p?id?líme naše kmenové zam?stnance následujících profesích:

  • ?emeslné profese, d?lnické profese, veškeré manuální a technické profese

a Vám rádi poskytneme:

  • zam?stnance zdravotního zam??ení,
  • zdravotní sestry,
  • opat?ovatele,
  • brigádníky pro r?zné pr?myslové odv?tví a sektor služeb.

Naše personální agentura má n?jrozsáhlejší databáze brigádník? po celé ?eské republice.

Nábor zam?stnanc? provádíme p?es pobo?ky personální agentury v ?R, konkrétn? v Brn?, Ostrav?, Plzni, ?eských Bud?jovicích, Mladé Boleslav? a také p?es své dce?iné spole?nosti - personální agentury v r?zných státech centrální a východní Evropy, na Slovensku, Polsku, Lotyšsku, Ukrajin?.

Jako personální agentura jsme aktivním ?lenem ve?ejné databanky nabídek a poptávek pracovních p?íležitostí www.workmarket.cz, což nám dává možnost využívat obsáhlé databáze uchaze?? o prací a brigádník?.

?innost personální agentury provádíme na základ? povolení MPSV - s ?eho nám plyne povinnost mít sjednáno pojišt?ní proti úpadku.

Personální agentura Europa Recruitment spol. s r.o., pojišt?ná na ?ástku 10.000.000,- k?. na p?edm?t odpov?dností podnikatel? za zp?sobenou škodu a také pojišt?ní zam?stnanc? za škodu zp?sobenou p?i výkonu zam?stnání.